Versterking van de strijd tegen valsemunterij met de euro – Eindevaluatie van het Pericles 2020-initiatief

Het Pericles 2020-initiatief heeft tot doel de eurobankbiljetten en -munten te beschermen tegen valsemunterij en daarmee samenhangende fraude. Het Directoraat-Generaal Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) heeft Ecorys BV de opdracht gegeven een eindevaluatie van het programma uit te voeren, waarbij het programma werd beoordeeld op relevantie, efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en EU-meerwaarde. Ons onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat het Pericles-initiatief doorgaans heeft voldaan aan de eisen van belanghebbenden, de verschillende geplande acties heeft uitgevoerd en heeft bijgedragen aan de preventie en bestrijding van valsemunterij en daarmee samenhangende fraude.


Het Pericles 2020-initiatief voorziet in financiering voor personeelsuitwisselingen, seminars, trainingen en onderzoek voor wetshandhavings- en gerechtelijke instanties, banken en anderen die betrokken zijn bij de strijd tegen valsemunterij. Het programma ondersteunt en vult de inspanningen van de lidstaten aan en staat de bevoegde nationale en Unie-autoriteiten bij in hun inspanningen om nauwe en regelmatige samenwerking en een uitwisseling van beste praktijken onderling en met de Commissie te ontwikkelen, waar passend ook met derde landen en internationale organisaties.

Onderzoeksmethode

In een gezamenlijke inspanning van Ecorys NL en Ecorys BXL hebben de teams uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd en scoping- en expertinterviews uitgevoerd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over initiatieven van lidstaten, samenwerkingen met derde landen en de acties van de Commissie. Bovendien hebben de consultants een online-enquête opgesteld en verspreid voor alle Pericles-deelnemers en diepgaande analyses uitgevoerd in de vorm van landencasestudies om een ​​uitgebreider beeld op nationaal niveau te presenteren. De bevindingen werden later besproken en uitgewerkt in bijeenkomsten van deskundigengroepen om triangulatie van onderzoeksgegevens te garanderen. Tijdens de evaluatie ondernamen onze consultants een uitgebreid kwaliteitscontroleproces waarin academische en technische experts hun inzichten gaven over de functionaliteit en effectiviteit van het Pericles-programma.

Resultaten

Het onderzoeksteam kwam tot de conclusie dat het Pericles-initiatief doorgaans aan de eisen van belanghebbenden heeft voldaan, de verschillende geplande acties heeft uitgevoerd en heeft bijgedragen aan de preventie en bestrijding van valsemunterij met de euro en daarmee samenhangende fraude. Het heeft veel positieve feedback gekregen van belanghebbenden, waarbij meer dan 95% het als goed beoordeelt. Bovendien wordt het beschouwd als het enige programma dat, op EU- en mondiaal niveau, de versterking ondersteunt van de operationele capaciteit van belanghebbenden die betrokken zijn bij de bescherming van de euro, de verspreiding van beste praktijken in de strijd tegen valsemunterij, en, het allerbelangrijkste, het opbouwen van vertrouwen. tussen instellingen in landen en regio’s. Vanwege al deze factoren, evenals de steeds veranderende risico's voor het vervalsen van de euro in termen van geografie en technologie, zullen de activiteiten van Pericles nodig blijven.

28 juni 2022

2 minuten lezenSleutelexperts

Mike Beke

Principal Consultant