Onderzoek naar de efficiëntie van het financiële systeem voor rijksmonumenten

Onderzoek naar de efficiëntie van het financiële systeem voor rijksmonumenten


Het ministerie van OCW heeft Ecorys opdracht gegeven om de financiële regelingen voor rijksmonumenten te onderzoeken.

Ecorys gaat het huidige financiële systeem evalueren op het gebied van het behoud van monumenten. Op basis hiervan zal Ecorys aanbevelingen doen over hoe het systeem efficiënter kan worden ingericht.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Hoe kunnen de financiële instrumenten optimaal worden ingericht om restauratie, onderhoud, hergebruik, duurzaamheid en omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen?”

Ecorys zal zich richten op:

  • de subsidieregeling voor het behoud van monumenten
  • restauratiesubsidies van de provincies
  • de laagrentende leningen uit het Nationaal Restauratiefonds (de Restauratiefonds Hypotheek, de Restauratiefonds Splus Hypotheek en de Duurzame Monumentenlening)
  • de Subsidieregeling ter bevordering van het hergebruik van monumenten
  • de Kerken Extra Functielening
  • het programma Duurzaam Erfgoed
  • de Visie op Erfgoed en Ruimtelijke Ordening

Dit onderzoek van Ecorys past binnen het beleidstraject ‘Erfgoed telt’ om het erfgoedbeleid te actualiseren en het instrumentarium voor regelgeving aan te passen en nieuwe voorzieningen te ontwerpen.

9 april 2019

1 minuut lezen