Onderzoek toekomstbestendigheid van de Wet BIG

Op 29 april 2022 heeft Ernst Kuijpers, minister van VWS in een kamerbrief aan de Tweede Kamer gereageerd op ons onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. In samenwerking met Pro-facto hebben we, in opdracht van het ministerie van VWS, het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar voorbehouden handelingen en toelating van beroepen in de Wet BIG. We hebben daarbij ook gekeken naar mogelijkheden voor doorontwikkeling van de huidige regels en criteria.

Doelstellingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van het publiek tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen in de gezondheidszorg. Hoewel een ‘nee, tenzij’ beleid geldt voor opname van beroepen, vragen beroepsgroepen in toenemende mate om opname in de wet. Ook staat het huidige systeem van voorbehouden handelingen onder druk door technologische ontwikkelingen, het streven naar doelmatigheid en meer inzet op preventie.

Het onderzoek startte met een deskstudie en een aantal verkennende interviews met betrokken sleutelfiguren van het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Om richting te geven aan de juridische analyse voerden we zes gesprekken met wetenschappelijke en juridische experts en met de IGJ. Voortbouwend op de resultaten van de deskstudie, voerden wij 26 interviews uit met vertegenwoordigers van beroepsgroepen en een belangenorganisatie voor patiënten . Om de resultaten uit de interviews breder te valideren en dialoog te creëren tussen de verschillende stakeholders, organiseerden wij twee online groepsdiscussies. Op basis van de deskstudie, juridische analyse en (groeps)interviews, werkten wij vijf scenario’s uit voor aanpassingen van de Wet BIG. In zogeheten EffectenArena’s werden met het veld per scenario probleemanalyse, de te verwachten effecten en randvoorwaarden voor uitvoering in kaart gebracht.

In ons onderzoek doen we verschillende conclusies en aanbevelingen, waar minister Kuijpers in zijn brief op ingaat. Daarnaast heeft ook NU’91 (een onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals) gereageerd op de <a target="_top" href="https://www.skipr.nl/nieuws/nu91-positief-over-standpunt-kuipers-over-wet-big/">brief</a> van Kuipers.

8 juni 2022

2 minuut lezenSleutelexperts

Daniek Korver

Consultant