Toezicht houden op de voorziening van Early Childhood and Care (OOJK)-diensten voor Oekraïense vluchtelingenkinderen en hun families in Europa

In mei 2022 gaf UNICEF Ecorys de opdracht om een ​​situatieanalyse uit te voeren van de diensten voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen (ECEC)[1] ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Moldavië.


Gedurende drie cycli wil het onderzoek inzicht verschaffen in de reactie van de opkomende landen op de crisis, en informatie verschaffen over het werk van UNICEF en partners in de EU en de buurlanden van Oekraïne. Het is ook bedoeld om de EU-lidstaten en Moldavië te ondersteunen bij het leren van beleid en praktijken om hun lopende acties op het gebied van kinderopvang voor Oekraïense vluchtelingenkinderen van 0 tot 6 jaar en hun families op nationaal en subnationaal niveau te onderbouwen.

De studie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Europese Commissie (DG EAC) en leden van de EU-werkgroep voor onderwijs en zorg voor jonge kinderen (ECEC) [2], die onschatbare steun hebben geboden bij het verfijnen van het analytisch kader en het formuleren van de belangrijkste vraagstukken voor het onderzoek.

Methodologie

De onderzoeksmethodologie omvat:

 1. een snelle controle op stukken en het in kaart brengen van lopende en opkomende reacties van ECEC op de Oekraïense vluchtelingencrisis in de EU27 en Moldavië, met aandacht voor juridische, financiële, administratieve en programmeringsinitiatieven, aangevuld met belangrijke raadplegingen van belanghebbenden.
 2. vergelijkende analyses en synthese van bevindingen uit de mapping, herhaald over drie cycli.
 3. voorbereiding van drie samenvattende rapporten.

Het werk wordt uitgevoerd door een gezamenlijk team van Ecorys UK en Ecorys Polen, ondersteund door interne en geassocieerde onderzoekers met taal- en landenexpertise die alle EU-lidstaten plus Moldavië bestrijken.

Opkomende bevindingen 

Het onderzoek geeft een uitwerking van de stappen die de EU-lidstaten en Moldavië hebben ondernomen om de toegang tot hoogwaardige OOJK-diensten voor Oekraïense vluchtelingenkinderen en hun families te mobiliseren en erop te reageren. Algemeen:

Er is in heel Europa een indrukwekkend scala aan OOJK-programma's, raamwerken en hulpmiddelen ontwikkeld, met een sterke sectoroverschrijdende samenwerking. De situatie heeft kansen geboden door:

 • het uitdagen van overheden en NGO's om samen te werken en 'buiten de gebaande paden te denken' in hun benadering van de planning van het aanbod van kinderopvang en kinderopvang, en het initiëren van nieuwe partnerschappen en uitvoeringsmodellen.
 • het stresstesten van de nationale systemen voor voor- en vroegschoolse opvang en het aanzetten tot actie op het gebied van reeds bestaande capaciteitsproblemen.
 • het benutten van extra investeringen voor OOJK, met potentiële voordelen voor het bredere systeem.

Het onderzoek biedt inzicht in de factoren die de respons van ECEC mogelijk hebben gemaakt. Het laat zien dat:

 • er is geen one-size-fits-all, en oplossingen moeten worden afgestemd op de omstandigheden in elk land, op basis van vluchtelingenaantallen en -status, systeemcapaciteit en de organisatie van de besluitvorming tussen nationaal en subnationaal niveau en tussen 0-3 en 3-6 leeftijdscategorieën.
 • Landen die een systeembrede benadering hanteerden ten aanzien van de opname van migrantenkinderen en -gezinnen in het onderwijs voor jonge kinderen, meldden dat zij zich sneller hebben aangepast. Op dezelfde manier waren degenen die eerder systematische maatregelen namen op het gebied van toegang en inclusie (bijvoorbeeld tijdens de Syrische vluchtelingencrisis) vaak beter voorbereid.
 • Kenmerken van effectief vluchtelingenonderwijs zijn aanwezig in de 28 landen. Deze omvatten multi-institutionele en sectoroverschrijdende oplossingen om tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoeften van vluchtelingengezinnen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs; intercultureel onderwijs en het leren van talen, en maatregelen voor de ontwikkeling van het personeelsbestand, naast de primaire focus op toegang tot en inschrijvingen in OOJK.

Ondanks alle inspanningen is de omvang van de voortdurende uitdaging echter duidelijk:

 • de situatie blijft in beweging en de mate van duurzaamheid is niet bekend. Veel gezinnen aarzelen nog steeds om terug te keren naar UA, en in sommige gevallen is dit al mogelijk geweest.
 • Ondanks een krachtig wetgevend antwoord op EU-niveau, aangestuurd door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, bestaan ​​er in veel landen hiaten tussen beleid en praktijk. Dit komt door een gebrek aan beschikbare OOJK-diensten, bewijs van statusvereisten en tijdschema's voor de implementatie van noodwetgeving.
 • Als gevolg van deze kwesties is de opname van Oekraïense kinderen in OOJK-systemen momenteel ongelijkmatig in heel Europa, en naar verluidt zijn de inschrijvingspercentages op het moment van schrijven laag.

Een centrale boodschap is dat paraatheid op de lange termijn het einddoel moet zijn. Het erkennen en waarderen van de culturele en taalkundige diversiteit van vluchtelingenkinderen en hun families, en van de vaardigheden en expertise die zij bijdragen, is essentieel om stigmatisering te voorkomen en verder te kijken dan de noodsituatie.

Prioriteiten voor actie in fase 1 van cyclus

Op nationaal niveau:

 • een dieper inzicht te verwerven in de behoeften en prioriteiten van OOJK onder ontheemde Oekraïense jonge kinderen en hun families
 • de instrumenten en benaderingen voor de beoordeling van de behoeften te versterken, en de consistentie waarmee deze ten uitvoer worden gelegd
 • een sectoroverschrijdende en systeembrede aanpak ontwikkelen voor de implementatie van OOJK-voorzieningen als reactie op de crisis
 • een strategische planningsaanpak voor de lange termijn op landenniveau initiëren

Op regionaal, Europees niveau:

 • veelbelovende voorbeelden van beleid en praktijken identificeren, verzamelen en verspreiden
 • het faciliteren van peer learning tussen landen en organisaties

Uitgangen 

De rapporten van elke onderzoekscyclus zullen op deze webpagina worden gepubliceerd. Houd deze ruimte in de gaten voor verdere projectontwikkelingen en bevindingen.

Cyclus 2-rapporten (gepubliceerd juni 2023)

Cyclus 1-rapporten (gepubliceerd oktober 2022)

voetnoten

[1] Onderwijs en zorg voor jonge kinderen (OOJK) verwijst naar “elke gereguleerde regeling die onderwijs en zorg biedt aan kinderen vanaf de geboorte tot de leerplichtige leeftijd van de basisschool, die binnen de EU kan variëren”. Bron: https://education.ec.europa.eu/education-levels/early-childhood-education-and-care/early-childhood-education-and-care-initiatives  

[2] De EU-werkgroep voor OOJK wordt georganiseerd door de Europese Commissie om de EU-lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun OOJK-systemen. Het omvat regeringsvertegenwoordigers uit 35 landen, evenals Europese en internationale agentschappen en NGO's.