Tussentijdse evaluatie van de steun aan ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations (EPSAO)

Als onderdeel van de SIEA-raamcontracten (Lot 3) kreeg ons consortium het project toegekend: ‘’Mid-term evaluatie van ondersteuning aan ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations (EPSAO)’.

De EU is al jaren een belangrijke voorstander van de inspanningen van de AU om de APSA en haar instrumenten te helpen en te ondersteunen. Deze inzet en wederzijdse bereidheid zijn gematerialiseerd in de Gezamenlijke Afrika-Europa Strategie (JAES), met name binnen de tweede prioriteit van het partnerschap voor vrede en veiligheid. De steun van de EU is voornamelijk gekanaliseerd via de Afrikaanse Vredesfaciliteit (APF), maar ook steeds vaker via de Regionale Indicatieve Programma's (RIP's). Er zijn achtereenvolgens substantiële APSA-ondersteuningsprogramma's opgezet en er is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van de APSA-instrumenten.


De EU steunt, in bovengenoemde context , de uitvoering van de APSA op het Afrikaanse continent in het algemeen, en in het bijzonder de ECOWAS, bij het aanpakken van vredes- en veiligheidskwesties al meer dan tien jaar.

Als zodanig heeft de EU in februari 2019 het ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations (EPSAO)-project gelanceerd (FED/2018/402-633), met als doel dat ECOWAS een effectieve partner binnen de APSA wordt en ECOWAS ondersteunt bij de uitvoering van zijn mandaat voor de het voorkomen, beheersen en oplossen van bedreigingen voor de vrede en de veiligheid in West-Afrika, de algemene doelstelling van de EPSAO. Deze actie wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

De belangrijkste doelstellingen van deze evaluatie zijn om de relevante diensten van de Europese Unie, de geïnteresseerde belanghebbenden en het bredere publiek te voorzien van:

  • een algemene onafhankelijke beoordeling van de prestaties in het verleden van de ECOWAS-vrede- en veiligheidsarchitectuur en;
  • het Operations (EPSAO)-project, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de tussentijdse resultaten ervan, afgemeten aan de verwachte doelstellingen en de redenen die aan dergelijke resultaten ten grondslag liggen;
  • de belangrijkste geleerde lessen, conclusies en gerelateerde aanbevelingen om de huidige interventie te verbeteren.

Deze evaluatie zal met name dienen om de voortgang van het EPSAO-project tot 31 december 2021 te beoordelen en aanbevelingen te doen voor mogelijke aanpassingen van het projectontwerp en/of de implementatiemodaliteiten.

2 februari 2023

2 minuut lezen


Sleutelexperts

Flavia Spigoli

Senior Project Manager