Investeringsplan voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in Zuid-Holland

Hoe maken we bedrijventerreinen in Zuid-Holland toekomstbestendig? Wat kosten de ingrepen die hiervoor nodig zijn, en wat levert het op? Dat onderzochten wij voor de provincie Zuid-Holland aan de hand van een kosten-batenanalyse en gesprekken met gemeenten, regio’s, provincie en ontwikkelingsbedrijven.

Investeringsvraagstukken op bedrijventerreinen hebben vaak te maken met een onrendabele top. Kwalitatieve verbeteringen van bedrijventerreinen sorteren slechts ten dele een terugverdieneffect. Ons onderzoek maakt inzichtelijk wat de onrendabele top is bij de vijf meest urgente ruimtelijke opgaven voor bedrijventerreinen in Zuid-Holland:

  1. Betere benutting van bestaande bedrijventerreinen zodat de ruimte zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.
  2. Een kwaliteitsimpuls voor verouderde bedrijventerreinen.
  3. Versnellen van de energietransitie.
  4. Vergroening van bedrijventerreinen.
  5. Het stimuleren van de circulaire economie.

Ecorys heeft de totale kosten en baten van die vijf opgaven in de Provincie Zuid-Holland doorgerekend. Op basis van de uitkomsten kan de provincie de investeringsstrategie bepalen voor haar bijdrage – en de gewenste bijdrage van andere stakeholders - aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Onderaan dit artikel staat een voorbeeld van de kosten en opbrengsten voor het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen.

Totale opgave is omvangrijk, maar behapbaar en haalbaar
Ons onderzoeksrapport bevat een handelingsperspectief. Niet alle investeringen kunnen of moeten immers direct opgepakt te worden. Het is belangrijk om keuzes te maken: welke (deel)opgave heeft urgentie in welk gebied? Een belangrijke overkoepelende randvoorwaarde om de opgaven aan te pakken blijft het bevorderen van collectiviteit en organisatie op bedrijventerreinen. Ook het samenwerken met gemeenten , regio’s en marktpartijen is van wezenlijk belang. Samen is het mogelijk om een duidelijk lobbytraject te starten richting Rijk, EU en andere investeerders om de benodigde financiële middelen te verwerven.

Meer weten?
Lees voor meer informatie de onderzoeksrapportin het Nederlands (pdf). Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Luc Heestermans. Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (pdf). Heb je vragen? Neem dan contact op met Luc Heestermans.

Een voorbeeld van de kosten en opbrengsten voor het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

Met beter benutten bedoelen we het optimaliseren van het ruimtegebruik door verplaatsing of uitfaseren van gebiedsvreemde functies, door verouderd en/of leegstand vastgoed opnieuw in te vullen of door intensiveren van het ruimtegebruik.

Onderstaande tabel geeft een indicatie voor het beter benutten van bedrijventerreinen met een hogere milieucategorie (hmc, vanaf milieucategorie XNUMX) De onrendabele top voor beter benutten van hmc-locaties bedraagt over geheel Zuid-Holland ca. € XNUMX mln. per jaar. Dit levert tot XNUMX een beter benut oppervlak op van ruim XNUMX hectare.

Tabel XNUMX: Indicatie van de kosten en opbrengsten van beter benutten van bestaande bedrijventerreinen.

Bij deze berekening is geen rekening gehouden met intensivering door verhoging van de fsi (floor space index). Door intensiever ruimtegebruik (bijvoorbeeld in bouwhoogte) kan de aanpak van XNUMX hectare bedrijventerrein bijvoorbeeld resulteren in omgerekend XNUMX hectare aan ruimte voor werken. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en een lagere onrendabele top.

7 juli 2022

2 minuten lezenSleutelexperts

Luc Heestermans

Consultant