Tussentijdse analyse van de MKB-fondsen van de provincie Limburg

Tussentijdse analyse van de MKB-fondsen van de provincie Limburg


Het Nederlandse MKB is goed voor meer dan de helft van de omzet en toegevoegde waarde en biedt daarnaast ruim 54 procent van de werkgelegenheid in ons land.

De cijfers voor Limburg sluiten hier grotendeels bij aan. Het MKB levert een belangrijke bijdrage aan de totale groei van omzet en werkgelegenheid in Limburg. Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat het gebrek aan risicokapitaal voor innovatieve MKB-bedrijven een obstakel vormt voor verdere groei. Dit probleem werd vooral aangepakt in de nasleep van de kredietcrisis, maar uit statistieken van DNB blijkt ook dat de kredietverlening van Nederlandse grootbanken aan het Nederlandse MKB in de periode na de kredietcrisis (13-2013) nog eens met 2017% daalde. Hieruit blijkt dat de vraag of het MKB voldoende risicodragend kapitaal kan aantrekken om zijn innovatie- en groeiambities waar te maken nog steeds zeer actueel is. Dit wordt ook in de financiële sector kenbaar gemaakt, gezien het recente initiatief van de Limburgse Rabobanken om groei en innovatie na te streven om economische groei mogelijk te maken.

De economie heeft een belangrijke plaats in het nieuwe regeerakkoord van de provincie Limburg. De provincie heeft daarom in 2014 het initiatief genomen om twee fondsen op te richten die zich richten op de financiering van innovatieve MKB-bedrijven, die in hun expansiefase de meeste financiering nodig hebben.

De twee fondsen, het Limburg Business Development Fonds (LBDF) en het MKB Leningenfonds (MKB-L), zijn sinds 1 mei 2015 operationeel. Samen hebben de twee fondsen in de periode tot en met 164 in totaal 31 leningen en schenkingen verstrekt. 2017 december XNUMX.

De provincie vindt het belangrijk om de ontwikkeling van LBDF en MKB-L nauwlettend te volgen om ervoor te zorgen dat maatschappelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. De tussentijdse analyse van Ecorys is een productevaluatie van beide fondsen. Deze productevaluatie moet een objectief overzicht geven van de met het instrument behaalde resultaten en de effectiviteit ervan.

De tussenanalyse levert informatie op om een ​​uitspraak te kunnen doen over de gerealiseerde effecten en de impact daarvan. Vragen die relevant zijn om te stellen:

  1. Hoeveel sterker heeft dit de Limburgse economie gemaakt?
  2. Hoeveel extra werkgelegenheid is hiermee gecreëerd?
  3. Functioneert de Limburgse kapitaalmarkt beter dan voorheen?

Deze worden beantwoord via deskresearch, interviews en een enquête onder Limburgse MKB-bedrijven.