Flexibel reguleringskader nodig bij de transitie naar een duurzame warmtevoorziening

De overheid moet werken aan een flexibel reguleringskader voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Zonder aanvullend beleid komt de gewenste groei van het aantal aansluitingen op een warmtenet niet tot stand of leidt het tot een te hoge stijging van de energierekening voor betrokken huishoudens en bedrijven. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de regulering van de Nederlandse warmtemarkt dat wij in opdracht van Netbeheer Nederland uitvoerden in samenwerking met SEO.

De komende decennia moet vrijwel de gehele gebouwde omgeving in Nederland van het gas af. Duurzamere energiebronnen moeten de rol van aardgas overnemen. Warmtenetten zijn hiervoor een mogelijke oplossing.

Gedeelde uitgangspunten
Voor een succesvolle transitie naar warmtenetten is coördinatie en samenwerking tussen Rijk, gemeenten en andere partijen van belang. Het Rijk moet heldere doelen stellen en duidelijke kaders creëren waarbinnen gemeenten en marktpartijen samen de energievoorziening kunnen verduurzamen. Om een gezamenlijk beeld te vormen over de gewenste ontwikkeling van de warmtemarkt zijn gedeelde uitgangspunten nodig. Bijvoorbeeld over de structuur en werking van de warmtemarkt, over het effect van maatregelen die deze structuur wijzigen en over de criteria die gebruikt worden om het resultaat te beoordelen.

Analysekader
In opdracht van Netbeheer Nederland onderzocht Ecorys in samenwerking met SEO welke beleidsmaatregelen nodig zijn om de transitie naar een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving vorm te geven, met een nadruk op de bijdrage van warmtenetten. Wij ontwikkelden een analysekader dat de verschillende partijen kan helpen om het eens te worden over de basisprincipes van de warmtemarkt en om een gezamenlijke weg voorwaarts te definiëren.

Flexibel reguleringskader
De conclusie van ons onderzoek is dat de overheid een sturende rol moet vervullen bij de realisatie van de transitie naar warmtenetten. Zonder aanvullend beleid komt de gewenste groei van het aantal aansluitingen op een warmtenet niet tot stand of resulteert deze in een te hoge stijging van de energierekening voor betrokken huishoudens en bedrijven. Centraal in de opgave voor de ontwikkeling van warmtenetten staat de marktordening. Deze zal uiteindelijk bepalen of de beleidsdoelen van de overheid gerealiseerd worden of niet. Deze marktordening moet de publieke belangen veiligstellen, maar tegelijk flexibel genoeg zijn om de technologische ontwikkeling van de markt te accommoderen en duurzame initiatieven van onderop de ruimte te geven.

Lees voor meer informatie het volledige rapport.

14 juni 2021

2 minuten lezen


Sleutelexperts

Menno van Benthem

Principal Consultant