Toekomstscenario's voor Atria verkennen

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria verzamelt, beheert en deelt het erfgoed van vrouwen. Atria heeft een archief en bibliotheek van nationale en internationale status en voert daarnaast onderzoek uit ter ondersteuning van beleidsvorming. Om ook in de toekomst een waardevolle rol op het gebied van emancipatie- en vrouwengeschiedenis te blijven spelen, onderzocht Ecorys mogelijke toekomstscenario’s voor Atria.

Atria heeft een erfgoedfunctie en onderzoeksfunctie. Deze functies omvatten het bijhouden van de archief- en bibliotheekcollectie en het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies om beleid te beïnvloeden. Omdat deze functies zich niet altijd vanzelfsprekend laten combineren heeft Atria opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkenning naar een toekomstbestendige positionering van het instituut.

Om hieraan invulling te geven heeft Atria aan Ecorys, in samenwerking met Ton Brandenbarg, gevraagd om een positioneringsstudie uit te voeren. Deze is in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. Een belangrijke bouwsteen voor de positioneringsstudie is de ontwikkeling van een aantal relevante scenario’s. Daaruit volgen de inhoudelijke, juridische, organisatorische en financiële consequenties die het speelveld voor de toekomstige ontwikkeling van Atria inzichtelijk maken.

Voor het opstellen van de studie zijn stakeholders bevraagd en zijn (groeps)gesprekken gevoerd met de medewerkers van Atria. De studie is inhoudelijk begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de directie, de Raad van Toezicht, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nationaal Archief.  

Uit de analyse komt naar voren dat een aantal van de geschetste scenario’s toekomstbestendig zijn. De uitkomsten van de studie hebben als basis gediend voor de besluitvorming over het toekomstperspectief door de Raad van Toezicht van Atria.

11 maart 2024

1 minuten lezen