Economische regulering van waterstoftransportnetwerken

Economische regulering van waterstoftransportnetwerken


Waterstof wordt al geruime tijd gezien als een belangrijke energiedrager die kan bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme economie.

Om de toekomstige beleidsvorming op het gebied van de energietransitie te faciliteren, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ecorys en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) de opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren naar de noodzaak van economische regulering van waterstoftransportnetwerken in de regio. Nederland.

Het verslag:

  • Analyseert de voor- en nadelen van het reguleren van het transport van waterstof;
  • Formuleert een aanbeveling over de koers voorwaarts met betrekking tot de economische regulering van waterstoftransport.

Er is een potentieel grote vraag naar waterstof in een situatie waarin Nederland een koolstofarme energievoorziening bereikt. Wat de transportbehoeften betreft, wordt verwacht dat transport via pijpleidingen in deze situatie een belangrijke, zo niet dominante, rol zal spelen.

Op basis van diverse alternatieven voor toekomstige regulering concludeert het rapport dat een vorm van regulering de voorkeur verdient die een duidelijke rol toebedeelt aan de netbeheerder en tegelijkertijd regels specificeert voor de toegang tot het netwerk (voor private en publieke spelers) en de toe te passen tarieven (voor publieke spelers). Een belangrijk voordeel van dit alternatief is de expliciete (tijdelijke) rol die netbeheerders krijgen toebedeeld en de rol die zij kunnen spelen bij het stimuleren van marktontwikkelingen. Tegelijkertijd kunnen de regels over toegang en tarieven het risico op concurrentieproblemen verkleinen, hoewel dit geen soepele uitvoering garandeert.

Lees het volledige rapport (Pdf).