Data over vermiste kinderen in de Europese Unie

Het Data on Missing Children-project heeft tot doel de meest efficiënte manier om inzicht in de drijfveren en gevolgen van vermiste kinderen te verbeteren te identificeren, door zich te concentreren op het verbeteren van de gegevensverzameling over vermiste kinderen. Als onderdeel van het DATA MISSING Children-project voerde Ecorys onderzoek uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van complete en duurzame rapportage, gegevensverzameling en statistische mechanismen over vermiste kinderen en identificeerde in verschillende lidstaten een aantal veelbelovende verschuivingen als resultaat van zowel de nationale - en internationale inspanningen om de situatie te verbeteren.

Achtergrond

Om adequaat te kunnen reageren op de uitdagingen waarmee kinderen die (dreigen te) worden vermist worden geconfronteerd - met name het risico dat ze worden blootgesteld aan geweld - is het van essentieel belang over robuuste mechanismen voor het verzamelen en rapporteren van gegevens over vermiste kinderen te beschikken. Er zijn echter nog steeds veel hiaten in de beschikbaarheid van uitgebreide gegevens over vermiste kinderen, wat gevolgen heeft voor het vermogen van autoriteiten, beleid en wetgeving om adequaat op deze kwestie te reageren.

Ecorys voerde onderzoek uit in het kader van het project DATA MISSING Children, dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van Missing Children Europe (MCE). Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie en Consumenten (DG JUST), in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarde (CERV). Het heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van uitgebreide en duurzame mechanismen voor rapportage, gegevensverzameling en statistiek met betrekking tot vermiste kinderen, als gevolg van en risicofactor voor geweld, in de 27 EU-lidstaten. DATA MISSING zal de basis leggen voor de verbetering van beleid, wetgeving en praktijken ter ondersteuning van kinderen die het risico lopen vermist te raken op alle gebieden, zoals rechtshandhaving en kinderbeschermingssystemen. Er is speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties, kinderen die worden gediscrimineerd en kinderen die een hoger risico lopen op geweld (bijv. geslacht, ras, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid, kinderen in instellingen, et cetera). Tegelijkertijd is dit onderzoek ook een reflectie op de Ecorys-onderzoek uit 2013en aanbevelingen.

Belangrijkste bevindingen

Hoewel het verzamelen van gegevens over vermiste kinderen nog steeds een uitdaging vormt en grotendeels dezelfde situatie van 10 jaar geleden weerspiegelt, werden in de verschillende EU-lidstaten een aantal veelbelovende ontwikkelingen vastgesteld als gevolg van de inspanningen op nationaal en internationaal niveau om de situatie te verbeteren. Met name het verzamelen, opslaan en delen van gegevens is in sommige landen verbeterd. Naast positieve ontwikkelingen blijven er uitdagingen bestaan op het gebied van gegevensuitwisseling over vermiste kinderen, zoals de regels inzake gegevensbescherming en privacy die een belemmering vormen voor gegevensuitwisseling, het ontbreken van een gecentraliseerd gegevenssysteem voor vermiste kinderen, het gebrek aan interoperabiliteit van systemen, uitdagingen op het gebied van (grensoverschrijdende) samenwerking, verschillende definities van vermiste kinderen (of de afwezigheid ervan), et cetera.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar de website van vermiste kinderen Europa.

17 april 2024

2 minuut lezenSleutelexperts

Michelle Willems

Consultant

Milda Saltenyte-Robbers

Senior Consultant

Saskia Vossenberg

Sectorleider