Circulaire economie en de klimaatopgave

Het beleid uit de transitieagenda’s circulaire economie kan een duidelijke, significante en aanvullende bijdrage geven aan het klimaatbeleid. De netto additionele bijdrage volgens de voorschriften van het UNFCCC wordt geschat op 9.2 Mton, met een onzekerheidsmarge van 1.0 Mton. De 2.0 Mton die circulair beleid volgens de lopende klimaatafspraken is beoogd bij te dragen zijn onderdeel van de berekende 9.2 Mton. Dit betekent dat circulaire maatregelen potentieel 7.2 Mton CO2-reductie kunnen realiseren, additioneel aan het nationale klimaatbeleid.

De voortgang van de transities is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelen. In de lineaire economie worden door de winning van de grondstoffen en het productieproces gedurende de hele levenscyclus meer broeikasgassen uitgestoten dan in een circulaire economie. Hoe sneller de transitie naar de circulaire economie toeneemt, des te meer reductie van broeikasgassen. Op basis van ons onderzoek kan een verschil in gerealiseerde voortgang tussen de transities worden geduid. De transitieagenda’s voor Biomassa/Voedsel en Consumptiegoederen zitten in de startfase en zetten stappen naar opschaling. De transitieagenda’s Kunststoffen en Maakindustrie nemen een middenpositie in. De transities op het gebied van de Bouw (utiliteits- en woningbouw en grond-, weg- en waterbouw) zijn een fase verder. Hier is al gestart met een opschaling van de aanpak.

Uit de analyse blijkt dat een groot deel van de huidige beleidsmaatregelen en instrumenten nog zijn gericht op recycling. Op dit moment worden maatregelen die gericht zijn op de hoogste treden in de R-ladder verder uitgewerkt en geconcretiseerd, wat een gunstig effect heeft voor de transitie naar een circulaire economie. Over het geheel genomen kan worden geconcludeerd dat het huidige beleidspakket voornamelijk is gericht op het stimuleren van individuele circulaire projecten. Verdere opschaling van deze initiatieven en innovaties zal naar verwachting een sneeuwbaleffect veroorzaken en verdere ontwikkelingen in gang zetten.

22 juli 2022

1 minuut lezen


Sleutelexperts

Bart Witmond

Partner

Yoeri Dijkhof

Consultant