Analyse van de belastingeffecten van vrachtauto's

Analyse van de belastingeffecten van vrachtauto's


In het regeerakkoord is de invoering van de vrachtautobelasting opgenomen.

Het doel hiervan is om het binnen- en buitenlandse vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van de weg. De heffing heeft tevens tot doel te innoveren en de Nederlandse transportsector duurzamer te maken.

De heffing introduceert een bedrag per gereden kilometer voor vrachtwagens en vervangt het Eurovignet. Daarnaast wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens verlaagd en wordt de heffing met een neutraal budget opgezet. De opbrengsten uit de heffing vloeien terug naar innovatie, waardoor het goederenvervoer duurzamer wordt.

Op 9 november 2018 heeft de Ministerraad de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing goedgekeurd. Ter voorbereiding hierop zijn de afgelopen maanden verschillende facetten van de heffing geanalyseerd. Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee analyses uitgevoerd. De eerste analyse betreft de effecten van de vrachtwagenheffing op de Nederlandse economie en concurrentiepositie. Daarnaast is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de vrachtautoheffing uitgevoerd.

Beide onderzoeken laten een breed scala aan effecten van de vrachtwagenheffing zien. Op basis hiervan worden verschillende conclusies getrokken over het nut, de noodzaak en de betekenis van de heffing.