Een MKBA werkwijzer op het gebied van justitie en veiligheid

Om weloverwogen beleidskeuzes te kunnen maken, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op de kosten en baten van beleid, maatregelen en interventies. In het justitie- en veiligheidsdomein is het ‘kosten-baten’ denken is relatief nieuw. Dit komt onder andere doordat interventies op dit thema niet altijd makkelijk in kosten en baten zijn uit te drukken.

Om deze reden heeft Ecorys samen met SEO een werkwijzer ontwikkeld in opdracht van het WODC. Deze werkwijzer biedt een handvat voor iedereen die een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) wilt of gaat uitvoeren op het gebied van justitie en veiligheid.

Het doel van de werkwijzer is om iedereen die interesse heeft in het toepassen van ‘kosten-baten’ denken in het justitie en veiligheidsdomein te ondersteunen. De werkwijzer bouwt voort op bestaande leidraden, werkwijzers voor andere thematische gebieden, literatuur en interviews met experts. Het rapport presenteert de MKBA methodiek op laagdrempelige wijze waardoor het ‘kosten-baten’ denken eenvoudig toegankelijk is voor een breed publiek.

De werkwijzer biedt een stappenplan voor het uitvoeren van een MKBA, beginnend met een grondige probleemanalyse en het identificeren van effecten en baten. Het benadrukt ook het belang van het in kaart brengen van verdelingseffecten en de impact op brede welvaart, inclusief aspecten die niet direct in euro's uit te drukken zijn. De werkwijzer benadrukt het belang van 'MKBA als denkkader', een aanpak die systematisch de diverse positieve en negatieve effecten van beleidsmaatregelen in kaart brengt. Dit omvat de gehele justitiële keten en de impact op alle maatschappelijke partijen, waaronder daders, slachtoffers, en de bredere gemeenschap.

Beleidsmakers kunnen de werkwijzer gebruiken om beter geïnformeerde, op feiten beruste beslissingen te nemen, waarbij aspecten van maatschappelijke welvaart worden meegewogen. Dit vormt een stap voorwaarts in het structureren van beleidsvoorbereiding en het verzakelijken van discussies rondom beleidsmaatregelen.

Ons volledige rapport is hier te vinden.

8 december 2023

1 minuut lezen