Een 'how to'-gids voor de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid op school en een evaluatie aan het einde van het programma van studenten die handelen voor eerlijkheid, integriteit en gelijkheid (SHINE)

Een 'how to'-gids voor de ontwikkeling van initiatieven op het gebied van sociale verantwoordelijkheid op school en een evaluatie aan het einde van het programma van studenten die handelen voor eerlijkheid, integriteit en gelijkheid (SHINE)


Over het SHINE-programma:

Het Students Acting for Honesty, Integrity and Equality (SHINE)-initiatief van Integrity Action werkt samen met jongeren (tussen de 14 en 19 jaar oud) om waarnemers te worden die integriteitsproblemen op hun scholen identificeren en oplossen.

Met de steun van lokale partners in elk programmaland worden Integrity Clubs opgericht in middelbare scholen, met als doel de actieve deelname van leerlingen die het risico lopen uitgesloten te worden aan schoolkwesties. De clubs komen regelmatig bijeen en worden ondersteund door een centrale leraar – of Integrity Club Patron – die lessen en trainingen geeft over wat het betekent om integer te handelen. Integrity Club-leden krijgen dan de mogelijkheid om toezicht te houden op zaken op hun school, zoals water en sanitaire voorzieningen, aanwezigheid en gedrag van leraren en leerlingen en de toegankelijkheid van schoolfaciliteiten.

Door lokale problemen te monitoren en samen te werken met schoolpersoneel en lokale overheidsfunctionarissen, wil SHINE jonge mensen in staat stellen om positieve verandering teweeg te brengen en te helpen bij het bereiken van systemische verandering binnen onderwijsaanbieders en het onderwijssysteem in bredere zin.

Over de studie: 

Ecorys ontwikkelde in opdracht van Integrity Action:

 1. een gebruiksvriendelijke, door studenten geleide handleiding over het opzetten van initiatieven op het gebied van sociale verantwoording op school; en gedrag
 2. einde-programma-evaluatie, die tot doel heeft te beoordelen in hoeverre programma-activiteiten zowel bedoelde als onbedoelde resultaten mogelijk hebben gemaakt voor een verscheidenheid aan belanghebbenden in verschillende contexten.

De twee opdrachten zijn met elkaar verbonden door het gezamenlijke doel om de stemmen en ervaringen van studenten en jongeren op een participatieve manier te belichten. Beide opdrachten zijn gericht op het maximaliseren van het leren van het SHINE-initiatief om de ontwikkeling van toekomstige initiatieven te ondersteunen om verantwoording in educatieve omgevingen te stimuleren.

Onderzoeksmethoden:

Participatief actieonderzoek en resultaatoogsten waren de methodologische benaderingen die werden gebruikt om beide opdrachten uit te voeren. Persoonlijke primaire gegevensverzameling vond plaats in drie casestudylanden: Nepal, Palestina en Kenia, en werd ondersteund door een team van lokale onderzoekers in de zomer van 2021. De gegevensverzameling bestond uit participatieve focusgroepdiscussies met studenten en sleutelinformant Interviews met leerkrachten, schoolleiders, ouders, lokale overheidsfunctionarissen en maatschappelijke partners.

In totaal zijn 176 belanghebbenden geraadpleegd, waaronder 122 studenten van 10 Integrity Clubs in Kenia, 7 in Nepal en 7 in Palestina. Analyse omvatte het gebruik van RAG-classificatie om de frequentie van genoemde uitkomsten (door verschillende belanghebbenden), de bewijskracht met betrekking tot de bijdrage van SHINE en de gemeenschappelijkheid van de uitkomst in alle drie de landen te beoordelen.

Onderzoeksresultaten en belangrijkste bevindingen:

De handleiding bevat ideeën en lessen van Integrity Club-leden om actoren uit het maatschappelijk middenveld, studenten, leraren, ouders en scholen te helpen succesvolle Integrity Clubs in hun scholen op te zetten – of om ideeën en inspiratie uit deze aanpak te halen. De belangrijkste onderwerpen zijn redenen om een ​​Integrity Club op te richten of er lid van te worden, hoe een Integrity Club op te zetten, hoe te monitoren via een Integrity Club en ideeën rond duurzaamheid (hoe een Integrity Club draaiende te houden).

Het eindverslag van het programma bespreekt de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de verwachte en onverwachte resultaten die zijn waargenomen bij de volgende groepen belanghebbenden:

1. Veranderingen bij studenten en jongeren:

 • Het programma heeft aanzienlijk bijgedragen aan de empowerment van jonge mensen door middel van training en mogelijkheden om deze training in de praktijk toe te passen, wat heeft geleid tot meer zelfvertrouwen en nieuwe kennis en vaardigheden bij studenten.
 • Het programma heeft in belangrijke mate bijgedragen aan houdings- en gedragsveranderingen van studenten en jongeren, zoals het belichamen van de waarden integriteit en eerlijkheid en het tonen van discipline en verantwoordelijkheid.
 • Het programma heeft er tot op zekere hoogte toe bijgedragen dat studenten en jongeren gemotiveerd zijn en in staat zijn om verschillende belanghebbenden (waaronder leeftijdsgenoten, onderwijsaanbieders, plichtsdragers en bredere gemeenschapsleden) te betrekken en te beïnvloeden, met wisselend succes in verschillende contexten.
 • Leerlingen vertoonden thuis gedragsveranderingen als gevolg van het programma (een onverwachte uitkomst).

2. Wijzigingen onderwijsaanbieders: T

 • Het programma heeft de betrokkenheid en respons van de schooldirectie, leerkrachten en leeftijdsgenoten vergroot. T
 • Het programma heeft bijgedragen aan verbeterde onderwijsdiensten door een betere fysieke en leeromgeving te creëren in de deelnemende scholen.
 • Het programma was niet in staat om bij te dragen aan significante veranderingen op een hoger beleidsniveau buiten het niveau van de lokale school, vanwege de beperkingen bij het inschakelen van hogere taakdragers en belangrijke maatschappelijke instellingen.

3. Veranderingen in de gemeenschap:

 • Het programma is in verband gebracht met voorbeelden van verandering in de houding van het bredere publiek door studenten in staat te stellen het bewustzijn in de gemeenschap te vergroten en de openbare infrastructuur en diensten te verbeteren.
 • Het programma miste mechanismen om de gemeenschap directer te betrekken bij haar activiteiten op scholen en kon daarom niet bijdragen aan de betrokkenheid van de gemeenschap bij kwesties op het gebied van schoolbestuur.
 • Het programma katalyseerde de betrokkenheid van studenten bij gemeenschaps- en vrijwilligerswerk (een onverwacht resultaat).

4. Wijzigingen voor plichtsdragers en maatschappelijke partners:

 • Het programma heeft geholpen om de betrokkenheid van lokale overheidsfunctionarissen bij Integrity Club-leden in verschillende mate te vergroten in verschillende contexten (aanzienlijk in Palestina, matig in Nepal en in beperkte mate in Kenia).
 • Het programma was beperkt in het opbouwen van duurzame capaciteit van maatschappelijke partners om te pleiten voor corruptiebestrijding en transparantie in de onderwijssector.

Conclusie:

Het rapport concludeert dat het SHINE-programma een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bereiken van lokale impact. Via Integrity Clubs hebben studenten en jongeren kennis en begrip opgebouwd van kwesties die verband houden met integriteit en hebben ze de kans gekregen om dit leren praktisch toe te passen binnen hun scholen en lokale gemeenschap. Integriteitsclubs zijn een mechanisme geweest om studenten dichter bij andere groepen belanghebbenden te brengen, waardoor samenwerking en vertrouwen werden opgebouwd. Soortgelijke programma's zouden zich moeten richten op het bieden van mogelijkheden waar studenten kunnen handelen met kennis die is opgedaan door middel van training door monitoringprogramma's aan te bieden. Afgezien van de impact op individueel en lokaal niveau, heeft SHINE echter niet consequent zijn doelstellingen bereikt, met name met betrekking tot beleidsverandering.

Om anticorruptie- en transparantiemaatregelen te katalyseren, moet SHINE (en soortgelijke programma's die tot doel hebben bij te dragen aan beleidshervormingen) prioriteit geven aan het investeren van middelen en activiteiten voor capaciteitsopbouw bij lokale partners gericht op belangenbehartiging en lobbywerk op hoog niveau. Integrity Action erkende de noodzaak om partners met bestaande pleitbezorgingscapaciteit te identificeren tijdens het ontwerp van het vervolgprogramma op SHINE (SHINE2); dit zal echter niet worden uitgevoerd vanwege financieringsproblemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Mariya Janishevskaja.