Een Klimaatagenda voor Waterschap Zuiderzeeland

| Natural Resources

Waterschap Zuiderzeeland heeft als ambitie om Flevoland klimaatbestendig en waterrobuust in 2050 te maken. Tegelijkertijd heeft het waterschap het streven om zelf 100% circulair en klimaatneutraal te zijn in 2050. Dit zijn de twee leidende ambities die Waterschap Zuiderzeeland heeft uitgesproken en die richting geven aan de te ontwikkelen Klimaatagenda. 

Ondersteund door Ecorys en Witteveen+Bos werkt het waterschap de komende maanden aan een Klimaatagenda, die vorm zal geven aan ambities, strategieën en maatregelen omtrent klimaatadaptatie- en mitigatie, inclusief circulariteit. De agenda bouwt hiermee voort op onder andere het Masterplan duurzame energie en Ontwikkelagenda grondstoffen van het waterschap. Tevens vormt het de uitwerking van nationale afspraken zoals bijvoorbeeld gemaakt in het Klimaatakkoord, de Deltaplannen Ruimtelijke Adaptatie en -Zoetwater en Duurzaam GGW.

Met werksessies en een documentanalyse worden de bouwstenen voor de agenda geïnventariseerd. De onderzoekers ontwikkelen een afwegingskader, als handvat om op verschillende momenten keuzes te kunnen maken tussen verschillende strategieën en maatregelen. Zo wordt de Klimaatagenda een gedragen, flexibel en interactief instrument dat tussentijds aangepast kan worden op basis van veranderingen in de periode tot 2050. De Klimaatagenda wordt eind dit jaar verwacht.