Naše usluge

Obuka, učenje i izgradnja kapaciteta

Gradimo organizacijski kapacitet u javnom i privatnom sektoru, utvrđujući potrebe za podrškom putem dijagnostičkih procjena pojedinaca, institucija i šireg okruženja. Taj analitički pristup određuje naše odgovore na pitanja izgradnje kapaciteta, uz pomoć raznovrsnih tradicionalnih i inovativnih tehnika, uključujući obuku u učionici, učenje pri radu, seminare, elektroničko učenje i kolegijalnu podršku. Znanje i učenje se određuje i prenosi na dionike putem socijalnih medija, digitalnih kanala, prigodnih događaja i informacijskih materijala.