Naši sektori

Javne financije

Podržavamo vlade u djelotvornom upravljanju ekonomijom i pružamo visoko kvalitetne javne usluge. Ecorys ima velike vlastite kapacitete i iskustvo na svim područjima upravljanja javnim financijama. Pomažemo vladama u formuliranju i provođenju reformskih strategija i akcijskih planova, služeći se inovativnim pristupima razvoja kapaciteta. Naša podrška obuhvaća cijeli budžetski ciklus, uključujući makroekonomsko upravljanje, budžetiranje na osnovi programa i mjera, upravljanje javnim investiranjem i izvršavanje budžeta.