Нашите услуги

Оценки на въздействието

Имаме богат опит в изготвянето на всички видове оценки на въздействието.
Предварителните оценки на въздействието имат за цел да проучат дали се налага политическа намеса и какви биха били последиците от нея. Последващата оценка на въздействието предоставя качествена и количествена оценка на въздействието на приложените политики.

Извършили сме множество оценки на въздействието на европейски политики и инициативи, използвайки насоките на Европейската комисия, в процеса на които систематично определяме проблема, целите на политиката и различните решения и техните потенциални въздействия върху икономиката, обществото и околната среда. Ние знаем как да остойностяваме въздействията и имаме богат опит в претеглянето на количествени и качествени въздействия в една рамка.

Нашите съвръменни решения при изготвянето на анализи и оценки на въздействието ни позволяват да помагаме на клиентите си при решаването на най-трудните предизвикателства. Помагаме за идентифициране на основата за количествено измерими оценки и ефективни практики.


Предлагаме широк спектър от услуги за:

  • оценка на проекти и бизнес планиране
  • предпроектни проучвания
  • анализи на бизнес проекти
  • генерално планиране
  • съставяне на портфолио от проекти
  • инструментариумът на Европейската комисия за по-добро регулиране
  • прогнозиране и разработване на сценарии
  • сравнителен анализ
  • анализ на риска

Работа с нас

Свържете се с нас за да поискате обратно обаждане или оферта. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.