Нашите сектори

Региони и градове

Работим по регионални и градски стратегии за да помогнем на клиентите си да взимат по-добри инвестиционни и политически решения. Екорис предоставя консултантски и изследователски услуги, включително анализи на конкретни бизнес казуси, социално-икономически анализи на разходите и ползите, оценки, анализи на пазара, мониторинг и интерактивни информационни табла. Предлагаме на клиентите си индивидуални съвети и подкрепа и им помагаме при кандидатстването за безвъзмездни средства и субсидии.  

Работим на национално, регионално и местно ниво в областта на местната и регионалната икономика, работните площадки, енергетиката, водите и земеделието, жилищното строителство и кръговата икономика. Предоставяме съвети по политики, подкрепа и техническа помощ на публични органи и клиенти от частния сектор, включително доставчици на енергия и фирми от промишлеността, на европейско и международно равнище.   

Чрез работата си се стремим да помогнем за решаването на ключови обществени проблеми, включително демографски промени, устойчиво селско и горско стопанство и сигурна, чиста и ефикасна енергия. Работим в различни области, като:

  • Умни и устойчиви градове: помагаме на регионите и градовете да постигнат дигиталната трансформация с цел подобряване качеството на живот, ефективността на градоустройството и услугите и засилване на конкурентоспособността  
  • Местно и регионално развитие: помагаме на регионите и градовете да бъдат двигатели за икономически растеж
  • Жилищна политика: предоставяме подкрепа за осигуряване на безопасно, качествено и ефективно настаняване на всички
  • Природни ресурси и енергия: проучване на иновативните технологии за възобновяема енергия и подготовка при възникване на потенциални нови технологии
  • Водни ресурси и защита от наводнения: предоставяне на техническа и финансова подкрепа за разпределяне на ползите от ефективните политики в областта на водите    
  • Намаляване на последиците от климатичните промени и адаптация: превръщане на абстрактните рискове от климатичните промени в остойностени инвестиционни възможности

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.