Нашите сектори

Реформа на публичния сектор

Работата ни в сферата на реформите в публичния сектор цели да подкрепи правителствата при планирането и провеждането на трансформационни промени, които да доведат до по-добро предоставяне на публични услуги. Работим с публичния сектор с цел укрепване на управлението на публичните финанси, за:

  • подобряване на ефективността и справедливостта при данъчната политика и събираемостта на данъците
  • засилване на прозрачността и отчетността на правителствените операции
  • подобряване ефективността на публичната администрация

Нашата работа покрива голям спектър от услуги, включително изследвания и анализи, изграждане на капацитет и предоставяне на техническа помощ. Работим и с различни иновативни финансови механизми, инвестиране във въздействие, което носи социална или екологична полза , социални инвестиции и смесено финансиране.

Клиентите ни варират от министерства, отговарящи за финансите и планирането, до данъчни органи на национално и под-национално ниво. Работим и с одитни институции, парламенти, граждански общества и партньори, ангажирани с международната помощ за развитие с цел укрепване на публичния надзор и отчетността.  

Ние сме горди се с високо-квалифицираните си фирмени експерти, които предоставят услуги във всички области на реформите в публичния сектор, включително в сферата на:

  • публичните финанси: подкрепяйки трансформационната промяна в управлението на публичните финанси  
  • управлението и отчетността: съдействайки за етично, прозрачно и отчетно управление на публичния сектор
  • данъците и митата: спомагайки за разгръщане на местния потенциал за събиране на публични приходи
  • реформите в публичната администрация: подобрявайки ефективността и ефикасността в публичния сектор
  • международните партньорства и управлението на международната помощ: подсилвайки управлението на помощта да развитие
  • иновативното финансиране: използвайки нови форми на финансиране за услуги и интервенции

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.