Нашите сектори

Равенство, многообразие и социално включване

Подобряване на резултатите от публичната политика чрез изграждане на смислени взаимоотношения в различните култури. Ecorys има опит в ангажирането на социално изключени групи в нашата работа по проучване, комуникация и предоставяне на услуги. Ние обхващаме пълния набор от въпроси, свързани с многообразието и равенството, включително пол, раса, религия, увреждане, полова идентичност и сексуална ориентация и статут на мигрант.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.