Нашите сектори

Образование, заетост и умения

Осигуряването на висококачествено и достъпно образование и заетост за всички е в основата на успешните общества и икономики. Предлагаме пълната гама от подкрепа и съвети на клиентите си в сферата на политиките за образование и заетост. Помагаме на нашите клиенти да разбират моделите на безработица и нейните последици, да подобряват социалния диалог и условията на труд, да изпълняват и оценяват политики, които осигуряват образование и обучение през целия живот.  

Работим на макро и на микро ниво за местни, национални и международни публични органи и неправителствени организации (НПО). Съчетаваме анализ на данни и икономически оценки, комуникационни и дигитални услуги за да предоставим на клиентите си решения в различни области. Нашата работа включва:

  • Образование и умения: Предоставяме на днешното и бъдещите поколения възможности за получаване на образование и придобиване на умения, необходими за бъдещото им развитие; помагаме за преодоляване на пречките пред достъпа до образование, равенството и приобщаването;
  • Заетост и пазари на труда: : Подкрепяме заетостта и формирането на пазар на труда и работни места, които да отговарят на бъдещите потребности

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.