Проучване на сътрудничеството за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа относно развитието на електрическата мрежа и възобновяемите енергийни източници

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия ни възложи да ръководим съвместно с TU Wien проучване относно сътрудничеството за енергийна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) относно развитието на електрическата мрежа и възобновяемите енергийни източници. Проучването вече е одобрено от клиента. Изпълнихме проучването съвместно с Consentec, REKK, Fraunhofer и SQ Consult.


Проучването показва тенденциите за развитие на електрическата мрежа и възобновяемите енергийни източници до 2050 г. Това дава възможност на ГД „Енергетика“ и заинтересованите страни да видят къде се намират обещаващите проекти. Освен това, това показва, че се предвижда масивен енергиен преход, при който възобновяемите енергийни източници ще доминират в енергоснабдяването в бъдеще. Въз основа на тази информация проучването предоставя заключения и препоръки към Европейската комисия и съответните заинтересовани страни.

По-конкретно изследването се състои от няколко части. Проучването първо идентифицира зоните с най-висок потенциал за възобновяема енергия с трансгранични измерения в Централна и Югоизточна Европа. След това той идентифицира нуждите от инфраструктура и междусистемни връзки, за да гарантира интегрирането на възобновяемите енергийни източници в региона на CESEC. Това беше направено чрез използване на обширно моделиране, включително различни сценарии. След това проучването идентифицира техническите, социалните, икономическите и правните бариери пред внедряването на възобновяеми енергийни източници и трансграничното сътрудничество в региона. Консултация със заинтересованите страни потвърди резултатите. След завършване на тези три части бяха изготвени заключенията и препоръките за общността на SESEC. Изображението по-долу визуализира различните части на проекта.

Траектория на проекта CESEC

За повече информация, моля, прочетете окончателен доклад или контакт Мари-Хосе Зондаг.

24 ноември 2021

1 минутиКлючови експерти

Мари-Хосе Зондаг

Старши консултант