Изследователска и иновационна перспектива за средносрочен и дългосрочен потенциал за модерни биогорива в Европа

Изследователска и иновационна перспектива за средносрочен и дългосрочен потенциал за модерни биогорива в Европа


Ecorys ръководи голям международен консорциум, който изследва потенциала на съвременните биогорива в Европа.

Полученото проучване за Европейската комисия (ГД „Научни изследвания и иновации“) е озаглавено „Изследователска и иновационна перспектива на средносрочния и дългосрочен потенциал за модерни биогорива в Европа“.

Заедно със своите партньори Ecorys проучи потенциала на ЕС по отношение на устойчивите суровини и производството на модерни биогорива. Ecorys имаше специален фокус върху ролята на научните изследвания и иновациите (R&I), веригата на стойността, и направи дълбоко гмуркане в транспортния сектор.

Проучването открива обосновка за инвестиции в научноизследователска и иновационна дейност, свързани с модерния сектор на биогоривата, чрез мерки за разработване на технологии за преобразуване на доставките на суровини и чрез стимулиране на търсенето на съвременни биогорива. Освен това проучването заключава, че научноизследователската и иновационната дейност играят първостепенна роля и в двете:

  • Запазване на количеството достъпна устойчива биомаса.
  • Подобряване на ефективността на цялата верига от биомаса към биогориво, необходимо за преминаване към биоенергийна система

Обхватът на проучването беше новаторски и предостави много нови прозрения относно възможната роля на усъвършенстваните биогорива в бъдещия микс от горива на Европа и степента, до която усъвършенстваните биогорива могат да помогнат за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергията.

Проучването доведе до публикуван доклад за Европейската комисия: Констатациите показват, че подобряването на доставките на суровини и намаляването на разходите за преобразуване чрез научни изследвания и иновации води до увеличаване на наличността на суровини с 40-50%, допринасяйки за разработването на съвременни биогорива. С успешни изследвания и иновации и постигане на целите на ЕС за 2050 г., усъвършенстваните биогорива биха могли да постигнат:

  • Близо 50% дял от общия енергиен микс на транспортния сектор.
  • Постигане на 330 Mt нетни намаления на емисии, в случай че заменят изкопаемите горива, или 65 % от необходимите необходими намаления на емисии, в сравнение с нивата от 1990 г.
  • Пазарен обем от 1.6 % от БВП на ЕС.
  • Значително подобряване на енергийната сигурност

Това би довело до нетно увеличение от 108 000 работни места. Това е особено забележително положително въздействие, като се има предвид, че то идва главно от заместването на съществуващите в момента енергийни нужди.

Изследователска и иновационна перспектива за средносрочен и дългосрочен потенциал за модерни биогорива в Европа

1 февруари 2019

2 минути


Ключови експерти

Хари ван Тил

Главен консултант