Варианти и препоръки за устойчиво глобално обществено благо

Варианти и препоръки за устойчиво глобално обществено благо


В ситуация, в която от държавите се иска да мобилизират вътрешни ресурси за финансиране на собственото си развитие, осигуряването на ефективно използване на публичните средства за финансиране на развитието остава ключова международна цел, по-специално като част от (Цел за устойчиво развитие) ЦУР 16.

В това партньорство целта на членовете-учредители на PEFA (Публични разходи и финансова отчетност) е да надграждат върху опита и успеха на PEFA през последните 15 години, за да засилят ролята на PEFA в укрепването на системите за управление на публичните финанси (PFM) на национално и подразделение -национални нива по света.

Неотдавнашното започване на петата фаза на програмата, която удължава нейния срок с още пет години, осигурява допълнителна средносрочна стабилност. Имайки това предвид, партньорите на PEFA решиха да стартират съвместен проект за бъдещата стратегическа насока на PEFA след настоящата фаза. По-специално неговата бъдеща роля, продължаващо значение, обхват и мандат, клиенти и потребители, финансиране и устойчивост и целите, които трябва да се стреми да постигне.

Предложеното проучване е подготвително аналитично упражнение, за да предостави на Управителния комитет на PEFA обща основа и да предложи варианти за определяне на бъдещата програма PEFA по отношение на фокус и обхват, развитие на рамката, организация на функцията на секретариата и начини на финансиране.