Предпроектно проучване за промени в Шенгенската визова информационна система (VIS)

Предпроектно проучване за промени в Шенгенската визова информационна система (VIS)


Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия започна проучване за осъществимостта и последиците от намаляване на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци за деца и за съхраняване на сканирано копие на документа за пътуване на кандидатите за виза във ВИС.

Това проучване беше част от подготвителната работа за преразглеждане на правното основание на ВИС, включително свързани аспекти на процедурата от Визовия кодекс.

Целта на това проучване, ръководено от Ecorys, с Fraunhofer IGD и Vrije Universiteit Amsterdam в поддържащи роли, беше да се оцени осъществимостта и последиците от две възможни мерки за адаптиране на Шенгенската визова информационна система (VIS). Те включват намаляване на възрастта за снемане на пръстови отпечатъци за деца от 12 на 6 години и съхраняване на копие от документите за пътуване на кандидатите за виза в шенгенската база данни.

Предвидените модификации имаха за цел да решат два проблема. Първо, държавите-членки на ЕС не са в състояние да открият или идентифицират неевропейски деца на възраст под 12 години, които са влезли в ЕС с шенгенска виза и оттогава са станали жертви на трафик на деца, контрабанда, отвличане или такива, които са просрочили визата си. Второ, държавите-членки не са в състояние да връщат неевропейски граждани, които са с изтекъл срок на визите и вече не притежават или не представят паспорта си при поискване.

Проучването се фокусира върху събирането на статистически данни и качествени доказателства, за да подкрепи оценката на размера и обхвата на проблемите, които трябва да бъдат разгледани от проучването. Това предшества анализ на техническата, практическата и оперативната осъществимост на предложените мерки, въздействието върху основните права на предложените мерки и анализ и сравнение на разходите и ползите от идентифицираните варианти.

Ecorys отговаряше за дефинирането на проблема и оценката на нуждите за визи за престой. Ecorys също така извърши оценка на въздействието (социално и икономическо въздействие), включително анализ на разходите и ползите от предложените мерки.

Въз основа на резултатите от проучването Комисията предложи актуализиране на визовата информационна система чрез законодателство. Предложените промени ще позволят задълбочени проверки на миналото на кандидатите за виза, ще спомогнат за отстраняването на пропуските в информацията за сигурността чрез по-добър обмен на информация между държавите членки и ще осигурят пълна оперативна съвместимост с други бази данни в целия ЕС.

Записите в системата ВИС ще бъдат проверени спрямо всички други информационни системи на ЕС за сигурност и миграция. Обхватът на ВИС ще бъде разширен до визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, копия на документи за пътуване ще бъдат включени в системата, а правоприлагащите органи ще имат по-структуриран достъп до ВИС. Агенцията на ЕС EU-LISA ще отговаря за разработването и управлението на новата система.

За допълнителна информация, моля, прочетете прессъобщението тук или посетете уебсайта с информация за визовата система тук