Нашите сектори

Управление, отчетност и прозрачност

Улесняваме етичното управление на  обществения сектор, за да съгласуваме предоставянето на услуги с нуждите на гражданите.
Ecorys е водещ консултант в публичния сектор в развиващите се държави и икономиките в преход. Имаме опит във всички аспекти на управлението, включително разработването на законодателни рамки, ангажираността на гражданското общество и мерките за борба с корупцията. Работим с широк кръг от заинтересовани страни –одиторски институции, парламенти, гражданско общество и партньори за развитие.