Нашите сектори

Търговия и инвестиции

Търговията и инвестициите играят важна роля за икономическия растеж и заетостта.
Ecorys има успешен опит в оценката на въздействието на международната търговия и инвестиции. Ние предоставяме съвети и изграждане на капацитет в областите на разработване, прилагане и оценка на политиката. Например предоставяме подкрепа в областта на търговските преговори и инструментите за насърчаване на търговията и инвестициите.