Нашите сектори

Равенство, разнообразие и приобщаване

Подобряване на резултатите от обществените политики чрез изграждане на пълноценни взаимоотношения с различни култури. В Ecorys имаме опит с ангажирането на социално изключени групи в работата си в областта на изследванията, комуникациите и предоставянето на услуги. Обхващаме целия спектър от въпроси, свързани с многообразието и равенството, включително по пол, раса, религия, увреждания, полова идентичност и сексуална ориентация и мигрантски статут.