Нашите сектори

Публични финанси

Подкрепяме публичния сектор за ефективно управление на икономиката и предоставяне на висококачествени обществени услуги. Ecorys има богат вътрешен капацитет и опит във всички области на управлението на публичните финанси, включително формулиране и прилагане на стратегии за реформи и планове за действие, чрез иновативни подходи за развитие на капацитета. Нашата подкрепа обхваща пълния бюджетен цикъл, включително макроикономическо управление, управление на публичните инвестиции и изпълнение на бюджета.