Нашите сектори

Околна среда и опазването ѝ

Запазване на природните ни ресурси за бъдещето.
Ecorys има многостранен подход, необходим за разработването и прилагането на ефективна интегрирана политика и практика за опазване на околната среда. Работата ни включва укрепване на съвместното управление на природните ресурси, за да се гарантира справедлив икономически растеж и да се осигури устойчив поминък за икономиките, общностите и домакинствата, като така природните ресурси се оползотворяват и поддържат като основата за бъдещ растеж и развитие.