Case Study

Предоставяне на експертна подкрепа на Управляващия орган при осъществяване на процесите на оценка и подбор на проектни предложен

Клиент: Управляващ орган на ОПИК, Министерство на икономиката | СЕКТОРИ: Economic Growth

Предоставихме подкрепа на Управляващия орган при оценките на проектни предложения на кандидати за финансиране по ОПИК

Осигурената техническа помощ, включваше предоставяне на външни експерти, които да вземат участие в процеса на оценка на подадените проектни предложения, и отговарят на изискуемите профили от страна на Управляващия орган. Експерти участваха в качеството им на външни оценители с право на глас и на помощник-оценители, които да предоставят становища по специфични критерии на етап оценка на административното съответствие и допустимостта (ОАСД) и на етап техническа и финансова оценка (ТФО) по съответната процедура. Изготвени бяха доклади за отчитане на напредъка по изпълнение на договора с информация за изпълнените дейности, брой оценени проектни предложения/предоставени становища и идентифицирани проблеми и мерки за тяхното отстранява в процеса на изпълнение на отделните етапи от договора.

В резултат на подкрепата, в периода 2016-2018 г., успешно са договорени проекти по 8 процедури на ОПИК.
 

Key Experts

Svetlana Grosdanova International