Case Study

Оценка на изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) в периода 2015-2017 г. и проучвания, подпомагащи процеса

Клиент: Управляващ орган на ОПДУ, Министерски съвет | СЕКТОРИ:

Оценихме изпълнението на ОПДУ в периода 2015-2017, включително нейната уместност към сегашната социално-икономическа ситуация, ефективност и ефикасност на изпълнение.

Оценихме нуждата от данни за планираните бъдещи оценки и анализирахме набирането на данни и докладването на общите индикатори за дългосрочен резултат.

Изготвени бяха два доклада с детайлни анализи и препоръки. В резултат се очакват промени в системата от индикатори на програмата, подобряване на изпълнението и наемане на външен изпълнител, който да подпомогне набирането на данни и докладването на общия индикатор за дългосрочен резултат, относим към програмата.

Key Experts

Irena Vladimirova International