Декларация за съответствие с Регламента за защита на личните данни

Екорис разбира, че правилното и законно третиране на личните данни ще запази доверието в нашата организация и ще осигури успешни бизнес операции. Защитата на поверителността и целостта на личните данни е важна отговорност, която ние приемаме сериозно и затова винаги се съобразяваме с всички аспекти на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).


Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие със стандарта за защита на личните данни на Екорис. Управляващият директор и управителният съвет на Екорис са отговорни всички служители на компанията да са запознати със стандартите за защита на личните данни на Екорис и прилагат подходящи практики, процеси, контрол и обучение, за да се гарантира спазването им. Служителят по защита на личните данните е отговорен за надзора на стандартите за защита на личните данни на Екорис и, когато е приложимо, за разработване на свързани политики. Нашите политики и организационни и технически процедури за защита на личните данни са въз основа на  ръководството, предоставено от Службата на комисаря по информацията (ICO), както и от техническите насоки от съответните професионални организации за членство, като например Обществото за пазарни проучвания. Нашите политики и процедури се преразглеждат редовно, за да се гарантира добра практика.


Ecorys  е регистрирана като администратор на данни в офиса на комисаря по информацията, регистрационен номер Z5564761. Уведомлението е задължително изискване за организации, които обработват лична информация. Нашата нотификация до ICO предоставя подробности за вида на информацията, която съхраняваме, и за целите, за които тя се използва.

Детайли за нашата регистрация:
Регистрационен номер: Z5564761
Дата на регистрация: 06 юли 2001 г.
Контролер на данни: Ecorys UK Ltd
За да видите най-новите, актуални данни, можете да търсите в онлайн регистъра, предоставен от ICO. 

Използвайте следната връзка към устройството за търсене

Комисари по информацията - публичен регистър за защита на данните