Girl looking through the window

Оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация, финансирани в рамките на ПО 2 на ОП РЧР 2014-2020

Клиент: Министерство на труда и социалната политика, България | СЕКТОРИ: Social Policy

Екорис успешно приключи извършването на оценка на част от мерките, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и насочени към процеса на деинституционализация на деца и младежи. 

Имаме удоволствието да обявим приключването на оценката на част от мерките, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и насочени към процеса на деинституционализация на деца и младежи, извършена от екип на Екорис. Оценката е насочена към преглед на адекватността на мерките, анализ на изпълнението им и на постигнатите ефекти, както и на тяхната устойчивост.

Оценката обхваща пет мерки, които целят подкрепа на процесите на деинституционализация чрез осигуряване на условия и дейности, които водят до самостоятелен и независим живот за децата и младежите, напускащи резидентни услуги и до подобряване на превенцията, ранната интервенция, подкрепата и предотвратяването на нуждата от ползване на резидентна грижа. Обобщеният анализ показва, че са постигнати положителни резултати и е постигнат напредък в изпълнението на целите на програмата.

От друга страна, остават и редица предизвикателства, свързани с подобряване на социалните услуги и социалното включване, както и с преодоляване на предразсъдъците и увеличаване на видимостта и участието на децата с увреждания в обществения живот. Целият доклад е публикуван тук: https://esf.bg/otsenka/#

Key Experts

Nedyalka Dimitrova Lead consultant