Laptop and desk image

News

Обявена е Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

| Regions and Cities

Крайният срок за кандидатстване за общините за присъждане на Европейския етикет ще е 20 май 2020 г.

София, 21 януари 2020 г. Обявено е началото на Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини. Организацията и провеждането на Процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), която включва 12 принципа за добро демократично управление, чието приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса:

1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори;
2) Отзивчивост;
3) Ефикасност и ефективност;
4) Откритост и прозрачност;
5) Върховенство на закона;
6) Етично поведение;
7) Компетентност и капацитет;
8) Иновации и отвореност за промени;
9) Устойчивост и дългосрочна ориентация;
10) Стабилно финансово управление;
11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство;
12) Отчетност.

Република България е първата държава-членка на СЕ, която през 2010 г. получава акредитация да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). Етикетът удостоверява, че управлението в конкретна община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги и е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Главната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и качествено местно самоуправление.

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от С Е орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

За присъждане на Европейския етикет могат да кандидатстват от 20 февруари до 20 май 2020 г. всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ и в Портал за децентрализация 

За повече информация:
Радостина Цветанова – [email protected] 
Стефан Атанасов - [email protected]