News

News

Екорис СИЮ предоставя техническа помощ на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)

|

Екорис СИЮ подпомага УО на ОПДУ в подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения за неправителствени организации (НПО) и социално икономически партньори (СИП) по Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики” на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса на ОПДУ. Изработени бяха насоки за кандидатстване и проведена информационна кампания за потенциални бенефициенти. В момента тече оценка на подадените проектни предложения. Очаква се договорите с НПО и СИП да бъдат сключени до края на 2018 г.