Laptop and desk image

News

Документи за доказване прилагането на първите 4 принципа за добро демократично управление

| Economic Growth

29 януари 2020 г. Във връзка с провеждането на Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво в няколко поредни информационни материала ще представяме примерните документи, инициативи и инструменти, чрез които всяка една община, участваща в Процедурата, може да докаже спазването на 12-те принципа за добро демократично управление.

Приемането и прилагането от общините на принципите за добро демократично управление гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Настоящото съобщение има за цел да представи примерните дейности, инициативи, документи и инструменти, чрез които местните власти могат да докажат прилагането на първите 4 принципа за добро демократично управление:

1. ЧЕСТНО ПРОВЕЖДАНЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ – като примерни средства за прилагане на Първия принцип могат да се приемат обществени форуми, обществени обсъждания, публични отчети, изказвания на граждани пред ОбС, участие на експерти в работата на постоянните комисии на ОбС, срещи със заинтересовани страни и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 1 

2. ОТЗИВЧИВОСТ – като примерни инструменти за прилагане на Втория принцип могат да се приемат Центрове за административно обслужване на гражданите; Приемна на кмета; Пощенски кутии в местната администрация, където гражданите могат да дават мнения и предложения; Електронни услуги за гражданите и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи са може да се намери в Приложение 2 

3. ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ – като примерни начини за прилагане на Третия принцип могат да се приемат Системи за управление на качеството, система за управление и контрол на общинските политики, обратна връзка с клиенти, вътрешни и външни одити, граждански мониторинг и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи са може да се намери в Приложение 3 

4. ОТКРИТОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ – като примерни начини за прилагане на Четвъртия принцип могат да се приемат Обществени съвети; публични обсъждания на местни политики с гражданите; консултативни съвети по определени въпроси от интерес на местната общност, включващи изявени експерти в тази област и местни лидери; интернет страница на общината и общинският съвет, даваща възможност за дискусия по важни за общността въпроси и изпращане на предложения от граждани и местни сдружения и много други. Подробно описание на всички примерни дейности и документи са може да се намери в Приложение 4

Приложените примерни списъци от дейности и документи нямат задължителен характер при кандидатстване от страна на общините, тяхната цел е да подпомогне местните власти в подготовката на документацията за присъждане на Европейския етикет.

За повече информация:

Радостина Цветанова – [email protected]  

Стефан Атанасов - [email protected]