Laptop and desk image

News

Документи за доказване прилагането на 5, 6, 7 и 8-ми принципи за добро демократично управление

| Economic Growth

Провеждането на Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво освен че позволява на местните администрации – общините да получат Европейски етикет за иновации и добро управление, дава възможност и на гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги.

5 февруари 2020 г. Провеждането на Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво освен че позволява на местните администрации – общините да получат Европейски етикет за иновации и добро управление, дава възможност и на гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги.

Във връзка с това и в подкрепа и насърчаване на участието на българските общини в процедурата, представяме примерните документи, инициативи и инструменти, чрез които всяка една община, участваща в Процедурата, може да докаже спазването и прилагането на 5, 6, 7 и 8-ми принципи за добро демократично управление:

Принцип 5. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА – като примерни средства за прилагане на Петия принцип могат да се приемат Клетва на кмета и общинския съветник, разработване на общински наредби, отразяващи местната специфика; включване на НПО и експерти в работата по общински наредби; обществени обсъждания на проекто-документи; общински вестници и сайт; омбудсман и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 5 

Принцип 6. ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ – като примерни инструменти за прилагане на Шестия принцип могат да се приемат Правилник за дейността на общинския съвет; етичен кодекс на общинските служители; етичен кодекс на общинските съветници; харта на клиента; критерии за избор на членове на комисии при отваряне на оферти за обществени поръчки; публично деклариране на имуществото на общинските съветници и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи  може да се намери в Приложение 6

Принцип 7. КОМПЕТЕНТНОСТ И КАПАЦИТЕТ – като примерни начини за прилагане на Седмия принцип могат да се приемат инициативи и дейности за непрекъснато подобряване на професионалните умения на ангажираните в процесите на управление, мотивация за подобряване на работата на общинските служители и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 7  

Принцип 8. ИНОВАЦИИ И ОТВОРЕНОСТ ЗА ПРОМЕНИ – като примерни начини за прилагане на Осмия принцип могат да се приемат  различни иновативни инструменти за усъвършенстване на дейността; ползване на различни новаторски практики; предложения от експерти и граждани за въвеждане на новаторски практики; създаване на механизми за приемане на предложенията и много други. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 8 

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа), която включва 12 принципа за добро демократично управление, чието приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

За повече информация:

Радостина Цветанова – [email protected]

Стефан Атанасов - [email protected]