Laptop and desk image

News

Доказване прилагането на последните 4 принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на

| Regions and Cities

12 февруари 2020 г. Във връзка с провеждането на Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини и за улесняване процеса на кандидатстване на общините с проектни предложения в Процедурата, представяме примерните документи, инициативи и инструменти, чрез които всяка една община, участваща в Процедурата, може да докаже спазването и прилагането на 9, 10, 11 и 12-ти принципи за добро демократично управление

1. Принцип 9. УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОСРОЧНА ОРИЕНТАЦИЯ – като примерни средства за прилагане на Деветия принцип могат да се приемат разработване на дългосрочни стратегии за развитие на конкретни сфери от интерес на местната общност, с широко участие на заинтересованите страни; включване на младите хора в разработването и реализирането на стратегиите; опазване на околната среда и опазване на културното наследство; и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 9

2. Принцип 10. СТАБИЛНО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ – като примерни инструменти за прилагане на Десетия принцип могат да се приемат инициативи за разработване и прилагане на стратегия за идентифициране и управление на риска на територията на общинска администрация; разработване на подсистема „Система за управление и контрол на приходите” и утвърждаване на правила по определянето, събирането, контрола и отчитането на местните приходи на общината и второстепенните разпоредители, утвърждаване на вътрешни правила за мониторинг и много други. Подробно описание на всички примерни дейности и документи са може да се намери в Приложение 10

3. Принцип 11. ЧОВЕШКИ ПРАВА, КУЛТУРНО РАЗНООБРАЗИЕ И СОЦИАЛНО ЕДИНСТВО – като примерни начини за прилагане на Единадесетия принцип могат да се приемат инициативи и дейности по проучване на потребностите на уязвимите групи и разработване на специални услуги за тях; предоставяне на социални услуги на различни маргинализирани групи; създаване на Обществени съвети за социално включване на хора с увреждания и за социална интеграция и др. Подробно описание на всички примерни дейности и документи може да се намери в Приложение 11

4. Принцип 12. ОТЧЕТНОСТ – като примерни начини за прилагане на Дванадесетия принцип могат да се приемат публикуване в Интернет на основни документи за дейността на местна администрация; поддържане на публични регистри – общинската собственост, на търговските дружества с общинско имущество и общинско участие, на концесиите, на сделките с общинска собственост и много други. Подробно описание на всички примерни дейности и документи са може да се намери в Приложение 12

Приемането и прилагане от местните власти на 12-те принципа за добро демократично управление спомагат за повишаване на нагласата гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.

За повече информация:
Радостина Цветанова – [email protected] 

Стефан Атанасов - [email protected]