Laptop and desk image

News

Българските общини могат да кандидатстват за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

| Regions and Cities

Пета процедура за присъждане на Европейския етикет е с краен срок 20 май 2020 г.

София, февруари 2020 г. От 20 февруари до 20 май т.г. всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа, имат възможност да подават кандидатурите си за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво в рамките на Петата процедура за присъждане на Европейския етикет, която се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), която включва 12 принципа за добро демократично управление, чието приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса:

1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори;

2) Отзивчивост;

3) Ефикасност и ефективност;

4) Откритост и прозрачност;

5) Върховенство на закона;

6) Етично поведение;

7) Компетентност и капацитет;

8) Иновации и отвореност за промени;

9) Устойчивост и дългосрочна ориентация;

10) Стабилно финансово управление;

11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство;

12) Отчетност.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за цялостно качество на управлението в общините, като управлението се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки и с него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

В подкрепа на местните власти при кандидатстването им за присъждане на Европейски етикет се предвижда през месец март т.г. да се проведат информационни дни за представители на общините и на други заинтересовани страни в шестте района на страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен. Графикът за провеждане на информационните дни с начален час 10.00 ч., конкретните дати и местата са следните:

В рамките на информационните дни представителите на местните власти ще получат конкретни препоръки и техническа помощ за подготовка на техните кандидатури и извършване на самооценка за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление на  местно ниво.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ и в Портал за децентрализация

За повече информация:

Радостина Цветанова  

Стефан Атанасов

e-mail: [email protected] Facebook: @5ProcedureEUEtiket